Xem chi tiết file PDF sách bài tập Lịch Sử Và Địa Lý 6 - Lớp 6 - Phần Địa Lý của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

 

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 – Phần Địa lí (Kết nối tri thức với cuộc sống) nhằm giúp học sinh (HS) hiểu và nắm chắc những kiến thức cơ bản của từng bài học trong sách giáo khoa (SGK) Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí (Kết nối tri thức với cuộc sống). Cuốn sách gồm hai phần:

Phần I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Gốm Các câu hỏi, bài tập dưới nhiều hình thức khác nhau: trắc nghiệm chọn đáp án đúng lựa chọn câu đúng - sai, nối, điển khuyết, hoàn thành bảng, cầu tự luận,... giúp HS củng cố kiến thức cơ bản của bài.

Phần II. GỢI Ý TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Hướng dẫn, gợi ý cách thức làm bài và đáp án cho những câu hỏi, bài tập khó,

Để thuận tiện cho việc sử dụng của HS và tham khảo của giáo viên (GV), cấu trúc của sách được sắp xếp theo từng bài trong SGK. Các câu hỏi, bài tập trong cuốn sách này giúp HS củng cố một cách có hệ thống kiến thức mới vừa được lĩnh hội ở trên lớp, đồng thời giúp HS luyện tập, rèn luyện một cách có hiệu quả những kĩ năng địa lí cơ bản. Với cuốn Bài tập Lịch sử và Địa lý 6 – Phần Địa lí (Kết nối tri thức với cuộc sống), việc học tập ở nhà của HS sẽ thuận lợi hơn. Qua đó hình thành và phát triển năng lực tự học, tự chủ cũng như các năng lực đặc thù của môn Địa lí.

Hi vọng cuốn sách này góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho GV đối mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho HS. GV có thể dùng Bài tập Lịch sử và Địa lí6 - Phần Địa lí (Kết nối tri thức với cuộc sống để hướng dẫn HS chuẩn bị học tập trước ở nhà, làm bài tập ngay ở trên lớp trong quá trình học tập bài mới và hướng dẫn HS học tập ngoài giờ lên lớp.

CÁC TÁC GIẢ

 

Click để download Sách Bài Tập Lịch Sử Và Địa Lý 6 - Phần Địa Lý - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống